نحوه طراحی فیگور برای طراحی لباس | آموزش آنلاین طراحی لباس

درس 1 : طراحی فیگور از روبه رو

دوستان عزیز، طراحی فیگور یکی از کلیدی ترین بخش های طراحی مد است. اولین گام برای یادگیری آن طراحی مانکن تمام رخ با ابعاد واقعی، یعنی مقیاس 8 و نیم سر است. امروز من قصد دارم بهترین و اصولی ترین روش طراحی فیگور را آموزش بدهم. این مقیاس ها و اندازه های آناتومی بدن، مختص استاد عزیرم خانم خسروشاهی است. در این روش ابتدا فرم اسکلتی بدن مانکن را با دقت آنالیز و طراحی شده است. سپس بعد از طراحی دقیق آن، نحوه کشیدن ماهیچه ها آموزش داده خواهد شد. پس مداد و کاغذ را بردارید و همراه با من مراحل زیر را برای طراحی حرفه ای مانکن انجام بدهید.

آموزش ویدئویی طراحی مانکن از روبه رو (کاملا حرفه ای)

برای تماشای این ویدئو نیاز به فیلتر شکن دارید

طراحی اصولی فیگور برای طراحان لباس

تقسیم بندی طولی بدن مانکن - طراحی مانکن
 • با کمی فاصله از بالا و پایین کاغذ، خط صافی بکشید. این خط، خط تقارن مانکن شما است.
 • خط تقارن را به صورت چشمی به 8 و نیم قسمت مساوی تقسیم کنید. می توانید از خط کش برای تقسیم بندی دقیق تر استفاده کنید.
 • در اولین قسمت، سر را بصورت تخم مرغ برعکس طراحی کنید.

سر در اولین قسمت قرار می گیرد. طراحی صحیح سر، بسیار حیاتی است. زیرا همانطوری که طول سر مقیاس قسمتهای طولی بدن است، عرض سر نیز مقیاس قسمتهای عرضی بدن است. پس در طراحی آن دقت کنید زیرا طراحی آن با مقیاس اشتباه، تائیر منفی در کل فیگور شما خواهد داشت.

نحوه طراحی سر مانکن

 • عرض سر 2/3 طول سر است. پس طول سر را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید.
 • در قسمت اول به همان اندازه ( یعنی به اندازه 1/3 طول سر) به سمت راست و چپ علامت بزنید.
 • حالا نیم دایره ای در قسمت اول بکشید.
 • در پایین قسمت سوم، خط صافی به طول چند میلیمتر برای چانه بکشید.
 • سپس از 1/3 تا 2/3 خط صافی به سمت پایین بکشید و به چانه وصل کنید

فرم تخم مرغی سر به همین راحتی طراحی شد. حالا نوبت طراحی فرم اسکلتی بدن است.

نحوه طراحی فرم اسکلتی بدن، روش حرفه ای طراحی لباس

 • طول گردن 1/2 طول  سر است. پس فاصله مابین چانه تا سینه را نصف کنید. سپس خط صافی در امتداد آن بکشید. این خط، محل شانه است.

اندازه قسمتهای عرضی بدن مانکن

 • عرض شانه دو برابر عرض سر است. روی خط شانه و در هر دو سوی خط تقارن، فاصله یک عرض سر را علامت بزنید.
 • عرض کمر برابر 1 و 1/4 عرض سر است. در دو سوی خط تقارن، روی خط کمر، کمی بیشتر از نصف عرض سر علامت بزنید.
 • عرض باسن همانند عرض شانه برابر دو عرض سر است. در هر دو سوی خط تقارن، فاصله یک عرض سر را علامت بزنید.
 • در دو سوی خط تقارن، شانه ر ا به کمر و کمر را به باسن وصل کنید
آموزش طراحی مانکن با ابعاد واقعی
محل و اندازه مفاصل
 • در دو سوی شانه، مفصل شانه را بصورت دایره ای با عرض 1/4 عرض سر بکشید.

نکته : تمامی مفاصل بدن مانکن، بصورت دایره های با عرض 1/4 عرض سر کشیده می شود.

 • روی خط زانو، فاصله 1/2 عرض سر را در دو سوی خط تقارن علامت بزنید. این دو نقطه مرکز دایراه مفصل زانو است. حال دایره های مفصل زانو را بکشید.
 • کمی بالاتر از خط باسن، مفصل ران بصورت دایره با عرض 1/4 عرض سر، با کمی فاصله از خطوط کناری بکشید.
 • روی خط مچ پا، دایره های مفصل مچ را با کمی فاصله از خط تقارن بکشید.

طراحی فرم اسکلتی پا

 • حالا نوبت کشیدن فرم اسکلتی ران پا است. از کنار مفصل ران خطی با شیب ملایم کشیده و به وسط دایره مفصل زانو وصل کنید.
 • برای کشیدن فرم اسکلتی ساق پا، ابتدا باید محل برجستگی ماهیچه ساق مشخص شود. برای این منظور طول ساق را به صورت تقریبی به سه قسمت مساوی تقسیم کنید. 1/3 بالا محل برجستگی ساق پاست. از مفصل زانو خط صافی تا محل 1/3 اول بکشید. سپس آن را به مچ پا وصل کنید.
 • حالا نوبت کشیدن رویه و انگشتان پا است. عرض انگشتان پا 1/2 عرض سر است. در دو سوی خط تقارن، 1/2 عرض سر را علامت بزنید. قسمت داخلی مفصل مچ را به انتهای خط نقارن و قسمت بیرونی آن را به محل علامت زده متصل کنید.
 • برای کشیدن انگشتان پا، فرم مثلثی شکل کوچکی را از محل شروع انگشتان پا طراحی کنید.
طراحی فیگور - نحوه طراحی فرم اسکلتی پا

طراحی فرم اسکلتی دست

برای کشیدن فرم اسکلتی دست، ابتدا باید محل مفصل آرنج و مچ مشخص کنید. مفصل آرنج در امتداد خط کمر و مفصل مچ دست در امتداد خط باسن قرار دارد. دایره های مفصل آرنج و مچ را به عرض، 1/4 عرض سر بکشید.

حالا برای تکمیل فرم اسکلتی دست مفصل بازو را به مفصل آرنج و سپس مچ وصل کنید. برجستگی ساعد همانند ساق پا است. بنابراین برای کشیدن فرم اسکلتی ساعد کمی به سمت بیرون شیب داده سپس به مفصل مچ وصل کنید.

اندازه کف دست برابر 3/4 طول سر است. فرم دست را بصورت یک نیم دایره باریک بکشید. انتهای انگشتان دست باید 1/4 طول سر بالاتر از وسط ران قرار گیرد.

طراحی فیگور - نحوه طراحی فرم اسکلتی دست

فرم اسکلتی مانکن تمام رخ با مقیاس 8 و نیم سر به همین راحتی تکمیل شد. فراموش نکنید برای کشیدن یک مانکن صحیح حتما باید در طراحی اسکلتی آن دقت کنید.

طراحی ماهیچه ای مانکن تمام رخ

قبل از شروع به طراحی ماهیچه ای بدن باید محل دقیق قسمتهای مهم بدن مثل شروع شیب گردن، زیربغل، انتهای قفسه سینه و برجستگی لگن را مشخص شود. بدون دانستن محل دقیق هر یک از این اجزا، طراحی شما بی نقص نخواهد بود.

آموزش طراحی فیگور - تقسیم بندی بالاتنه

فاصله بین چانه تا سینه را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید.

 • 1/3 اول شروع شیب شانه است.
 • 1/3 دوم زیر مفصل شانه است.
 • 1/3 آخر را نصف کنید. این نقطه محل زیر بغل و شروع فرم سینه است.

فاصله مابین سینه تا کمر را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید. فاصله مابین کمر تا باسن را نیز به سه قسمت مساوی تقسیم کنید.

 • 1/3 بالای کمر محل انتهای دنده ها است.
 • 1/3 پایین کمر، شروع برجستگی لگن است. ناف نیز در 1/3 اول پایین کمر قرار دارد.
 • 1/3 دوم پایین کمر، محل خم شدن ران و خط مایو است.

طراحی مانکن تمام رخ با تمام جزئیات

 • عرص گردن 1/2 عرض سر است. خطوط گردن را تا محل شروع شیب گردن پایین آورید. سپس با شیب ملایم آن را به انتهای شانه وصل کنید.
 • کمی پایین تر از خط شانه، چال گردن و برجستگی استخوان ترقوره را بکشید.
 • برای کشیدن فرم بدن از زیربغل شروع کنید.
 • از انتهای دنده ها تا شروع برحستگی لگن را کمی گود کنید.
 • به موازات زیر بغل، فرم سینه را به صورت نیم دایره ای که قسمت داخلی آن کوتاهتر است بکشید.
 • نوک سینه کمی پایین تر از خط سینه و کمی متمایل به بیرون قرار دارد. محل آن را با یک + مشخص کنید.
نحوه ماهیچه ای کردن مانکن تمام رخ
طراحی پا
 • برای مشخص کردن محل فاق، از خط باسن 1 الی 2 میلیمتر پایین تر آمده و خط کوچکی بکشید.
 • دو سوی این خط را به محل خط مایو وصل کنید.
 • حالا نوبت کشیدن ران پا است. از قسمت داخلی پا شروع کنید. 1/3 اول ران پا کمی برجسته تر و 1/2 پایین کمی فرو رفته کنید.
 • وقتی به مفصل زانو رسید به سمت داخل انحنا دهید.
 • قسمت بیرونی ران را به کمی فاصله از خط اسکلتی بکشید. و تا کمی بالاتر از مفصل زانو ادامه دهید.

 

برجستگی زانو و ماهیچه ساق پا در قسمت بیرونی بالاتر از و در قسمت داخلی پایین تر است. این حالت در مچ برعکس است. برجستگی استخوان مچ پا در قسمت بیرونی برجسته تر و پایین تر از مفصل مچ پا است. اما در قسمت داخلی در امتداد مفصل مچ پا و با برجستگی کمتر کشیده می شود.

 • برای کشیدن ساق پا از فرم اسکلتی تبعیت کنید. با در نظر گرفتن محل صحیح برجستگی ماهیچه ساق، از زانو تا مچ را بکشید.
 • حالا نوبت رویه پاست. رویه پا و فرم مثلثی انگشتان پا را بکشید.
 • در رو سوی دایره مفصل زانو، برجستگی زانو را با فرم پارانتز باز و بسته کوچکی مشخص کنید.
نحوه ماهیچه ای کردن مانکن تمام رخ - نحوه کشیدن پا
طراحی دست
 • ابتدا قسمت بیرونی دست را با فاصله بسیاز کمی از فرم استکلتی بکشید.
 • سپس قسمت داخلی دست را بکشید.
 • فرم ماهیچه ساعد درست مثل ساق پا، کمی بالا تر از مفصل آرنج شروع می شود.
 • حالا دست و انگشتان آن را بکشید نحوه طراحی دست، بزودی بطور کاملا آموزش داده خواهد. اما شما فعلا حالت ساده شده دست را طراحی کنید..
نحوه ماهیچه ای کردن مانکن تمام رخ - نحوه کشیدن دست

همانطوری می بینید در این روش طراحی مانکن، تمام جزئیات به بهترین شکل شرح داده شده است. بهتر از قبل از مطالعه آموزشهای بعدی حسابی تمرین کنید. باید تمام نکات کلیدی گفته شده را کاملا به خاطر بسپارید. زیرا برای طراحی فیگورهای پیچیده تر به اینها نیاز خواهید داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاه ها (25)

این دقیقا آموزش طراحی مد است که من سالها دنبالش بودم
ممنون از مطالب عالی تون

سلام
خیلی خوب توضیح دادین خیلی ممنون?

سلام.خسته نباشید. ممنون از سایت خوبتون و توضیحات دقیقتون…. خیلی عالی بود

فوق العاده بود

عالی بود ممنون از رشته تجربی به طراحی لباس تغییر رشته دادم به همچین اموزش کامل و جامعی نیاز داشتم خسته نباشید ?

مرسی نیلوی عزیزم

توضیحاتتون عالیه عالی بود ممنون

متشکرم دوست عزیز

سلام من الگوسازحرفه ای هستم ودارم اموزش طراحی میبینم ممنون

سلام. من هیچ زمینه ای در طراحی مد ندارم و بخاطر همین فکرکنم من عدد هاتونو متوجه نمیشم، با اینکه تونستم در بیارم، مثلا منظورتون از “عرض سر 2/3 طول سر است” یعنی چی؟

یعنی این که طول سر، هرچقدر که هست دو سوم اون عرض سر هست، برای مثال اگه طول سر 3 سانت هستش، عرض سر میشه دو سانت. یا مثلا اگه طول سر دو سانته، عرضش میشه 0.66 اینجوری. به صورت کسری معنی کنین ?

سلام خداقوت
واقعا توضیحاتتون عااالی بود
من علاقه به طراحی لباس دارم،امروز از صفر شروع کردم و امیدوارم که بتونم توی این زمینه فعالیت کنم
هر دو مطلب طراحی ۱۰سر و طراحی ۸ونیم رو مطالعه کردم و کمی باهم متفاوت هستن ، میخواستم بدونم از کدوم استفاده کنم بهتره؟

سلام وقت بخیر خیلی واضح وعالی وتشکر بابت زحماتتون❤️

سلام عالی بود به همین صورت که آموزش دادین ،بهترین از این عوضش را پس خواهید گرفت

سلام
من برای اولین بار تصمیم گرفتم شروع کنم به آموزش طراحی فیگور، در واقع در این زمینه از آماتور هم عقب تر بودم.تنها تفاوتم این بود که همیشه خیلی با دقت طراحی های مانکن ها رو نگاه می کردم.تا اینکه امشب اتفاقی سایت شما رو دیدم و فوری قلم بدست،آموزشها رو گام به گام انجام دادم وتونستم اولین فیگور رو طراحی کنم و واقعا خوشحالم هرگز فکر نمی کردم به این راحتی بشه یه مانکن رو طراحی کرد.نحوه ی آموزش و سایتتون بسیار عالی هست..سپاس از همت و وقتی که گذاشتید.

واقعا دستتون درد نکنه واقعا توضیحاتش کامل بود و تصویر ها هم عالی بود ?

عالیییی بووود ممنوووننننن

سلام عزیزم
ممنونم ازت بابت اموزش کامل و بی نظیرت من از کودکی عاشق طراحی مد ولباس بودم وهیچ وقت نتونسته بودم برم سمت هدفم امروز به سایت شما هدایت شدم ممنونم ازت دستی از دستان خداوند شدی تا من به هدفم برسم?
سروین جون دمت گرم که اموزه هاتو دراختیار علاقه مندان قرار میدی مطئنم که خداوند موفقیت های بیشتری رو نصیبت خواهد کرد??
در پناه خداوند بزرگ ومهربان باشی??

سلام.خسته نباشید.ممنون از آموزش خوبتون.
برای من یک سوال پیش اومد در مورد برجستگی بیرون و درون ساق پا.برجستگی بیرونی بالا تر از چی؟برجستگی داخلی پایین تر از چی؟?

سلام عزیزم
اگه به ساق پای خودت نگاه کنی متوجه می شی که ماهیچه ساق پا تو قسمت بیرون بالاتر هست و قسمت داخلی پا، برجستگیش کمی پایین تر هست.
برجستگی درقسمت داخلی پایین تر از برجستگی بیرونی هست
نمی دونم تونستم توضیح بهتری بدم یا نه

سپاس واقعا مفید بود

بسیار مفید بود و خوشحالم که انقد راحت بدون هیچ چشم داشتی و هزینه ای آموزش به این مهمی رو گذاشتین ?

سلام. چه خوب که آموزش میدین بدون هیچی برای کسایی که علاقه دارن. براتون موفقیت از خدا میخوام🤲🏻🙏🏻 خوب بودن خیلی خوبه. متشکرم🙏🏻

مرسی دوست عزیز، چند ماهی هست که فقط در کانال یوتیوب آموزش می دهم لطفا برای تماشای درسهای جدید به کانال یوتیوب سروین استایل سر بزنید
https://www.youtube.com/c/sarvinstyle

گذاشتن یک دیدگاه